Informace před zahájením nové sezóny 2018

1.ČLTK Plzeň, z.s.

se sídlem Pallova 52/19, 301 32 Plzeň

Vážení členové spolku,
sportovní a rekreační hráči všech věkových kategorií.

Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 125 let činnosti našeho spolku, nejstaršího tenisového klubu v naší republice. Spojují nás urputná tenisová klání, přátelská posezení a prostá lidská součinnost, tak vzniká tradice a hrdost na naši tenisovou partu. Je to úctyhodně dlouhé období a velké množství záslužné každodenní dobrovolné práce Vás všech pro současný chod spolku a také jeho budoucí rozvoj. Při této příležitosti si vzpomeňme také na ty, kteří již nejsou s námi, slibme jim, že v jejich započaté práci budeme pokračovat.  

Výkonný výbor spolku, ve složení Jiří Winkelhöfer – předseda, ing. František Korbel – místopředseda, Martin Štál, DiS., Petr Jandl a Jakub Dort – členové, na svých zasedáních 5. prosince 2017 a 26. ledna 2018 řešil zajištění letošní tenisové sezóny a přijal úkoly, se kterými Vás rád seznámím.

Do nového roku vstupujeme v počtu 115 členů, z toho je 23 hrajících dětí a mládeže ve věkových kategoriích 6 až 23 let. Je naším zájmem rozšířit členskou základnu, především o mladé hráče. Máme radost, když hrací kurty jsou více vytížené vlastními členy spolku, ale také jednáme o větším zapojení hráčů příchozích.    

Pan Karel Kule je nový správce klubu, hlavní jeho starostí bude údržba kurtů a majetku v areálu, ale věříme, že i  kiosek zlepší  pod jeho vedením sortimentní nabídku. Pomáhejme správci dodržováním hracího řádu a schválených herních pravidel, slušným zacházením s majetkem spolku a vzájemnou úctou členů a nečlenů spolku.   

Rádi bychom zahájili tenisovou sezónu nejpozději k 1. dubnu. Vlastní přípravu všech kurtů bude zajišťovat naše „osvědčená parta“. Do této doby dokončíme rekonstrukci terasy před klubovnou, nachystala nám plno překvapení a je náročná na způsob provedení i výši nákladů. Také zajistíme likvidaci následků vichřice, která způsobila škody v areálu. Po delší době věnujeme pozornost úklidu klubovny, včetně zázemí a sociálních zařízení – bylo to nezbytné.

Jsou připravena pravidla pro sezónu 2018, která jsou součástí tohoto dopisu. Po pečlivém zvážení nebudeme měnit členské příspěvky. Členské příspěvky je nutné uhradit do konce února, pouze za pozdní úhradu zvyšujeme poplatek. Úklid klubovny řešíme mimořádným příspěvkem ve výši 200,- Kč od každého člena spolku a to bez věkových a dalších výjimek. Úhradu mimořádného příspěvku můžete spojit s úhradou členského příspěvku nebo správci proti příjmovému dokladu.

V současné době řešíme financování činnosti klubu a to jak dokončení rekonstrukce rozdělaných akcí tak i prostředků na energie, vybavení kurtů a klubovny.

Výkonný výbor se těší na letošní sezónu a věří, že my všichni k významnému výročí spolku svoji aktivitou přispějeme.

 

Za výkonný výbor spolku ing. František Korbel

V Plzni 6. února 2018